شش میم

bartarinpanlsms.net

روان شناسان اثر شش « میم » را در تربیت کودک با توجه به نیازهای روانی اش موثر می دانند

این شش میم را هر کس در کارنامه گذشته زندگی اش دریافت کرده باشد میم هفتمش مــوفقیــت است که خود به خود پدید خواهد آمد

1 – تو محبوبی

2 – تو محترمی

3 – تو می توانی

4 – تو مهمی

5- تو مفیدی

6- تو می فهمی

اگر ما در رفتار و گفتارمان این 6 میم را به فرزندان مان انتقال دهیم میم هفتم مــوفقیــت خود به خود خواهد آمد

یعنی باتری روانی انرژی دهنده فرد شارژ خواهد شد در آن صورت این کودک در تحصیل و زندگی و کار و … موفق خواهد شد