شماره حسابهای سایت به نام : سید محمد قاسم حجی خراسانی

Tejarat Bank
بانک تجارت
شماره حساب : 4229515336
شماره کارت : 6285 – 2791 – 8311 – 5859
banke-saderat
بانک صادرات
شماره حساب : 0214267428005
شماره کارت : 1583 – 4925 – 6974 – 6037
top-logo
بانک پارسیان
شماره حساب : 72000148444001
شماره کارت : 4387 – 0113 – 0611 – 6221
mellat
بانک ملت
شماره حساب : 4748130167
شماره کارت : 1751 – 2188 – 3377 – 6104