14

کسانی که از روی ظاهر شخصیت افراد را تعیین می کنند حماقت خود را تبیین می کنند.
استاد علی نوشادی شبستری

نادانی ام در این است که زبانم همیشه در رقص است و گوش هایم درمکث.
استاد علی نوشادی شبستری

از تنگی دل ماست که کسی دلتنگ ما نیست.
استاد علی نوشادی شبستری

عشق اشک درمی آورد وشوق می آفریند.
استاد علی نوشادی شبستری

باز اگر پرهای من پر پر شود پرواز را می خوانمش.
استاد علی نوشادی شبستری

الهی درود بر آن رودی که سرود عشقش به دریای لطف تو جاریست.
استاد علی نوشادی شبستری

فرصت ها را درک کنیم ترک نکنیم.
استاد علی نوشادی شبستری

عشق محبت و دوستی را تحصیل کنیم تحمیل نکنیم !
استاد علی نوشادی شبستری

بنازم برآن ماه که در چاه هم همچنان می تابد.
استاد علی نوشادی شبستری

تیمم ماهی تباهی است.
استاد علی نوشادی شبستری

عاشق کاغذ سیاهم با نکته های سفید!
استاد علی نوشادی شبستری

اعدادی که به صفر پشت پا نمی زنند بزرگ می شوند.
سخنان فلسفی استاد علی نوشادی شبستری

چرا چشم دیدن بعضی ها را نداریم مگر نامحرمند؟
استاد علی نوشادی شبستری

سنگ قبر انسان های سنگدل عاشق تنهایی است.
استاد علی نوشادی شبستری

من در سر شور دارم و او شوره سر.
استاد علی نوشادی شبستری

اگر زبان آتش را باز کنیم زبانه می کشد!
استاد علی نوشادی شبستری

صدای قلبم نمی گذارد صدای پایت را بشنوم.
استاد علی نوشادی شبستری

وقتی خورشید از پیله در آمد فیتیله زندگی را روشن کرد.
استاد علی نوشادی شبستری

اشک گل ها شبنمی است.
استاد علی نوشادی شبستری

سقوط آبشاری، شرافتمند تر از ثبات مردابی است.
استاد علی نوشادی شبستری

خود نمایی شگرد موجودات میکروسکوپی است .
استاد علی نوشادی شبستری

کسانی سزاوار یادمانند که دریاد مانند.
استاد علی نوشادی شبستری

آنچه هستیم ده درصد توان ماست. با صد در صد چه از ماست.
استاد علی نوشادی شبستری

مرگ مغزی بهتر از مغزی است که در فکر انحراف ومرگ سایر مغز هاست.
استاد علی نوشادی شبستری

بترس !از شیشه گری که خرده شیشه زیادی دارد.
استاد علی نوشادی شبستری

نسخه کامل وزیبای طبیعت را نمی توان نسخ وفسخ کرد.
استاد علی نوشادی شبستری

کوک ساعت خوشبختی با توست!
استاد علی نوشادی شبستری

جهان گیر باش اما در جهان، گیر مباش.
استاد علی نوشادی شبستری

باید در دم زندگی دقت کنیم تا بازدم خوبی داشته باشیم.
استاد علی نوشادی شبستری

باران سر سبزی باش نه سیلاب غرض ورزی.
استاد علی نوشادی شبستری

سرانجام جاری شدن قطرات عشق نزول دریایی رحمت است.
استاد علی نوشادی شبستری

کسی که دستش را بسته، دست و دل باز نیست.
استاد علی نوشادی شبستری

مکث پایان رقص زندگیست.
استاد علی نوشادی شبستری

تنها داعی مباش ساعی هم باش.
استاد علی نوشادی شبستری

محمد(ص) خاتم نبوت و خاتم انسانیت است.
استاد علی نوشادی شبستری

نی تا داس بیند داستانی سازد.
استاد علی نوشادی شبستری

در سیلاب و منجلاب غرور، سرور و سروری نیست.
استاد علی نوشادی شبستری

دلبستگان سببی به ز وارستگان نسبی.
سوز دل را نیازی به دل سوزی نیست.
استاد علی نوشادی شبستری

صله پایان فاصله است.
اگر باران هم باشی قطره ها را دریاب.
استاد علی نوشادی شبستری

اگر کوه سربلند و استواری سنگریزه ها را مرنجان.
استاد علی نوشادی شبستری

زندگی دارالفنون است نه دارالجنون.
استاد علی نوشادی شبستری

دریا ریا کاریست چرا که مرواریدهایش را در قلبش نگه می دارد.
استاد علی نوشادی شبستری