19
روزی بزرگان ایرانی وموبدان زرتشتی از کوروش بزرگ خواستند که برای ایران زمین نیایش کند و ایشان اینگونه فرمود :
خداوندا ، اهورا مزدا ، ای بزرگ آفریننده این سرزمین بزرگ، سرزمینم ومردمم را از دروغ و دروغگویی به دور بدار…!

خداوندا دستهایم خالی است و دلم غرق در آرزوها یا به قدرت بیکرانت دستانم را توانا گردان یا دلم را از آرزوهای دست نیافتنی خالی کن.

دستانی که کمک می کنند پاکتر از دستهایی هستند که رو به آسمان دعا می کنند

اگر میخواهید دشمنان خود را تنبیه کنید به دوستان خود محبت کنید

سخت کوشی هرگز کسی را نکشته است، نگرانی از آن است که انسان را از بین می برد

اگر همان کاری را انجام دهید که همیشه انجام می دادید، همان نتیجه ای را می گیرید که همیشه می گرفتید

آنچه جذاب است سهولت نیست، دشواری هم نیست، بلکه دشواری رسیدن به سهولت است .

وقتی توبیخ را با تمجید پایان می دهید، افراد درباره رفتار و عملکرد خود فکر می کنند، نه رفتار و عملکرد شما

افراد موفق کارهای متفاوت انجام نمی دهند، بلکه کارها را بگونه ای متفاوت انجام می دهند.

پیش از آنکه پاسخی بدهی با یک نفر مشورت کن ولی پیش از آنکه تصمیم بگیری با چند نفر .

کار بزرگ وجود ندارد، به شرطی که آن را به کارهای کوچکتر تقسیم کنیم .

کارتان را آغاز کنید، توانایی انجامش بدنبال می آید .

انسان همان می شود که اغلب به آن فکر می کند .

همواره بیاد داشته باشید آخرین کلید باقیمانده، شاید بازگشاینده قفل در باشد

تنها راهی که به شکست می انجامد، تلاش نکردن است .

دشوارترین قدم، همان قدم اول است .

عمر شما از زمانی شروع می شود که اختیار سرنوشت خویش را در دست می گیرید .

آفتاب به گیاهی حرارت می دهد که سر از خاک بیرون آورده باشد .

وقتی زندگی چیز زیادی به شما نمی دهد، بخاطر این است که شما چیز زیادی از آن نخواسته اید .

من یاور یقین و عدالتم من زندگی ها خواهم ساخت، من خوشی های بسیار خواهم آورد

من ملتم را سربلند ساحت زمین خواهم کرد، زیرا شادمانی او شادمانی من است.

20

کورش بزرگ پسر كمبوجیه نوه كورش اول و نبیره چیش پیش از دودمان هخامنش جد بزرگ، پادشاه پارسیان و شاهزاده ای پارسی بود كه با اتحاد دو قوم پارس و ماد و اصلـاح میانه آنها كشور ایران و امپراطوری هخامنشی را بنیان نهاد و بدین گونه موفق به تاسیس بزرگترین دولت جهانی و مردمی گردید. بنابراین او نخستین كسی است كه توانست به تاسیس یک شاهنشاهی در جهان دست یابد و لقب كبیر را از تاریخ دریافت كند.

كورش بزرگ پسر كمبوجیه، نوه كورش اول و نبیره چیش پیش از دودمان هخامنش جد بزرگ، پادشاه پارسیان و شاهزاده ای پارسی بود كه با اتحاد دو قوم پارس و ماد و اصلـاح میانه آنها كشور ایران و امپراطوری هخامنشی را بنیان نهاد و بدین گونه موفق به تاسیس بزرگترین دولت جهانی و مردمی گردید. بنابراین او نخستین كسی است كه توانست به تاسیس یک شاهنشاهی در جهان دست یابد و لقب كبیر را از تاریخ دریافت كند.طبق روایت گزنفون در كورش نامه ( كورش یگانه پادشاهی است كه مردمان همه ی كشورها پادشاهی و اقتدار او را پذیرفته بودند.)همچنین آنچه را كه فیثاغورث در سیاحت نامه در توصیف كورش روایت كرده بیانگر فضایل ، كمالـات و مردم داری كورش است. او چنین می نگارد: ( … در مراسمی كورش با تنی چند از روستاییان برخوان نشست و چنین گفت: من همتای شمایم. ما توشه و زاد خود وابسته به شما وام داریم . پایداری دولت از دسترنج شماست اما شما بی جنب و جوش ما خویشتن داری نتوانید كرد و بر جای استوار نتوانید بود. همواره مانند برادر یگانه و مهربان زندگی كنیم.)
كاسان دادن دختر فرناسپ از خاندان هخامنشی یگانه همسر كورش بود كه در زمان پادشاهی كورش در گذشت و گویند كورش پس از آن هرگز همسری اختیار نكرده است. هئوتسیا،آتوسا، كمبوجیه و بردیا حاصل ازدواج كورش و كاسان دان می باشند و از این میان هئوتسیا همان است كه همسر داریوش كبیر شد و كمبوجیه فاتح مصر.این شاه توانمند پارسی كه به واسطه سخاوت و خوش قلبی سرشارش همه او را پیشوای خود می دانستند پس از مرگ نیز نام نیكش بر زبانها جاری شد به گونه ای كه ما ایرانیان او را ” پدر” می نامیم و حتی یونانیان كه خاطره خوشی از دولت هخامنشی ندارند از او به عنوان” سرور و قانونگذار” یاد می كنند و نوشته های هرودوت و گزنفون حكایت از محبوبیت كورش در نظر یونانیان دارد.
به گفته ی هرودوت: ( كورش پادشاهی بزرگوار و بخشنده بود و همچون پادشاهان دیگر به جمع مال و منال حریص نبود و در فنون جنگی بسیار ماهر بود.)از دلـایل محبوبیت كورش در نظر ملل مختلف این است كه او به هنگام فتح سرزمین های مختلف نه تنها به عقاید و مذاهب و آداب و سنن آنان خدشه ای وارد نكرد بلكه با به رسمیت شناختن مذاهب و خدایان آنها، موجبات آزادی و آرامی مردم را فراهم ساخت. او عقیده داشت كه هر كس خودش می تواند خدای خود و دین خود را انتخاب كند همانگونه كه زرتشت فرموده.كورش در تمام فتوحاتش فقط پادشاهان زورمند را كنار می گذاشت و آنگاه بدون كوچكترین تغییری در ساختار حكومت وروند کار موسسات وابسته، خود حكومت را در دست می گرفت و به آن گونه كه خوشایند طبع ساكنان آنها بود رفتار می كرد و چون موجبات رفاه و رضایت مردم را فراهم می ساخت از سوی آنان حمایت می شد و مخالفی نداشت مگر عده ای آشوبگر و جاه طلب كه آن هم دور از دسترس كورش بر علیه او قیام می كردند و البته طولی نمی كشید كه سركوب می شدند.نوشته های اكثر مورخان حكایت از هوشیاری، زیركی و اندیشمندی كورش دارد. گزنفون از هوشیاری ، مهربانی و نبوغ شاهی كورش سخن می راند و او را به لحاظ داشتن ملكات و فضایل با حكما برابر می داند.