23

آنها که غائب اند ، کمال مطلوب اند و حاضرین معمولی و پیش و پا افتاده اند .
گوته

اشخاص بزرگ و با همت به کوه مانند، هر چه به ایشان نزدیک شوی عظمت و ابهت آنان بر تو معلوم شود و مردم پست و دون همانند سراب مانند که چون کمی به آنان نزدیک شوی به زودی پستی و ناچیزی خود را بر تو آشکار سازند.
گوته

استعداد در فضای آرام رشد میکند و شخصیت در جریان کامل زندگی .
گوته

اگر به مهمانی گرگ می روید ، سگ خود را به همراه ببرید .
گوته

از استثنائـات است که کسی را بـه خاطر آنچه که هست دوست بدارند . اکثر آدمها چیزی را در دیگران دوست دارند که خود به آنها امانت می دهند : خودشان را ، تفسیر و برداشت خودشان را از او …
گوته

با داشتن اراده قوی مالک همه چیز هستید .
گوته

پیش از آن که کاری بکنی ، باید کسی باشی .
گوته

بشر، بر صفحه‌ی شطرنج ابدیت، چون پیاده‌ای در دست خدا و شیطان است.
گوته

تنها شرط رسیدن به پیروزی داشتن اراده قوی است شرایط دیگراهمیتی ندارد.
گوته

در درون جسارت ، نبوغ و قدرت سحر آمیزی نهفته است.
گوته

زیبایی ناپایدار و فضیلت جاودانه است .
گوته

کسی که دارای عزمی راسخ است ،جهان را مطابق میل خویش عوض می کند.
گوته

کوشش اولین وظیفه انسان است.
گوته

خدایا هنر چقدر بلند و عمر چه اندازه کوتاه است.
گوته

هر آنچه را که می توانید انجام دهید ، و یا در رؤیای خود می بینید که قادر به انجام آن هستید شروع کنید ، جسارت در بطن خود، نبوغ و قدرت جاودانه ای را نهفته دارد .
گوته

هیچ کس نمی تواند ما را بهتر از خودمان فریب دهد .
گوته

هر کس با استعدادهایی خلق شده که باید آنها را به کار بندد . به کار بستن آنها ، بزرگترین سعادت در زندگی هر فرد است .
گوته

هرکس باید روزانه یک آواز بشنود ، یک شعر خوب بخواند و در صورت امکان چند کلمه حرف منطقی بزند .
گوته

هر چه نور بیشتر باشد ، سایه عمیق تر است .
گوته

کار ما نماینگر قابلیت های ماست .
گوته

کسی که دارای عزمی راسخ است ،جهان را مطابق میل خویش عوض می کند.
گوته

کوشش اولین وظیفه انسان است .
گوته

کسی که دارای عزمی راسخ است ،جهان را مطابق میل خویش عوض می کند .
گوته

قلب معزور و خودخواه هرگز نمی تواند از سرگیجه و بی حوصلگی بگریزد.
گوته

جوانی نیز مانند پاک ترین و بهترین عشقها سرانجامی ندارد .
گوته

خدایا هنر چقدر بلند وعمر چه اندازه کوتاه است.
گوته

طوفان های حوادث، اخلاقیات و روحیات انسان را تقویت می کند.
گوته

وظیفه ای را که از همه به شما نزدیک تر است انجام دهید.
گوته

مردان شجاع فرصت می آفرینند ترسوها و ضعفا منتظر فرصت می نشینند .
گوته

نیاسائید ، زندگی در گذر است . بروید و دلیری کنید ، پیش از آنکه بمیرید ، چیزی نیرومند و متعالی از خود بجای گذارید ، تا بر زمان غالب شوید .
گوته