3
عظمت انسان ها از دو عامل نشات مي گيرد: جسارت مردان و نجابت زنان. در كنار اين دو عامل عنصر ديگري است كه انسان را به عظمت واقعي مي رساند و آن عشق به وطن و عدم ترديد در فدا نمودن جان در راه وطن مي باشد. ترك ها داراي تمامي اين عناصر بوده و به همين دليل است كه شما مي توانيد يك ترك را بكشيد ولي هرگز نمي توانيد وي را شكست دهيد.
ناپلئون بناپارت

بزرگترین خطر در زمان پیروزی رخ میدهد…..
ناپلئون بناپارت

فرد با اراده در پیچ و خمهای زندگی هیچگاه با نومیدی روبرو نخواهد شد…..
ناپلئون بناپارت

در دنیا فقط از یک چیز باید ترسید و آن خود ترس است …..
ناپلئون بناپارت

اولین شرط توفیق ، شهامت و بی باکی است …..
ناپلئون بناپارت

نایاب ترین چیزها در جهان دوست صمیمی است…..
ناپلئون بناپارت

دردها و رنج ها فکر انسان را قوی می سازد…..
ناپلئون بناپارت

کسانی که روح نامید دارند مقصرترین مردم هستند…..
ناپلئون بناپارت

کسی که می ترسد شکست بخورد حتما شکست خواهد خورد…..
ناپلئون بناپارت

یک روز زندگی پر غوغا و در شهرت و افتخار بهتر از صد سال گمنامی است…..
ناپلئون بناپارت

پیروزی یعنی خواستن …..
ناپلئون بناپارت

عشق گوهری است گرانبها ، اگر با عفت توام باشد…..
ناپلئون بناپارت

عفت در زن مانند شجاعت است در مرد ، من از مرد ترسو همچنان متنفرم که از زن نانجیب …..
ناپلئون بناپارت

فداکاری در راه وطن از همه فضایل باارزشتر است…..
ناپلئون بناپارت

هرجا که بشر را دوست بدارند ، فرهنگ را هم دوست دارند…..
ناپلئون بناپارت

حوادث را باید کوچکتر از آن تصور کنیم که قادر باشند خلل و لغزش در اندیشه ما ایجاد کنند…..
ناپلئون بناپارت

انسان ها به طور کلی، چیزی جز کودکان بزرگ نیستند .
ناپلئون بناپارت

همه کسانی که با تو میخندند دوست تو نیستند
ناپلئون بناپارت

لغت غیرممکن را باید از قاموس‌ها محو کرد.
ناپلئون بناپارت

عادت کنید که عادت نکنید.
ناپلئون بناپارت

زمانی مناسب تراز اکنون وجود ندارد
از همین نقطه ای که ایستاده اید
ناپلئون بناپارت

زنان با یک دست گهواره را نگه می دارند
وبا دست دیگر دنیا را.
ناپلئون بناپارت